Notícia

Publicat el 11/04/2023
Generalitat de Catalunya (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya)
La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’EMD de Jesús una subvenció.
Atès el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024; atesa la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024; atès que l’estructura del PUOSC per al període 2020-2024 inclou la línia de subvencions per a inversions, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’EMD de Jesús la quantitat de 35.555,56 euros dins la línia de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024:
Aquest import ha servit per subvencionar el projecte “Millora d’equipaments i edificis municipals” el qual inclou les següents actuacions:

- MILLORA DE TANCAMENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA MANEL MARTINES I SOLÀ.
L’actuació ha servit per millorar els tancament de façana amb la substitució de les Finestres per unes noves amb les prestacions adequades per la millora de l’eficiència energètica de l’edifici.

- MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DE LA IMMACULADA.
L’actuació ha servit per millorar la xarxa de climatització de l’edifici de la Immaculada.
Amb aquesta s’ha contribuït amb una millora de la despesa energètica, amb l’economia verda, amb a una millor sostenibilitat i amb un benefici per al medi ambient.

- REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA SEGONA PLANTA DE L’EDIFICI DE LA IMMACULADA (HOTEL ENTITATS)
L’EMD de Jesús, vol anar rehabilitat progressivament les parts de l’edifici de la Immaculada, i amb aquesta actuació, s’ha creat un nou servei públic: l’Hotel d’Entitats.
Aquest nou servei es composa per sales, les quals son un atractiu per a les diferents associacions, ja que es un espai on aquestes poden efectuar reunions, prendre acords i estan condicionades amb una connectivitat tecnològica.