Pressupostos participatius

Jesús 2022

Envia la teua proposta

BUTLLETA

Fes la teua proposta fins al 31 de maig de 2022

Dades personals

Proposta

Amb la present butlleta, autoritza que les dades personals facilitades seran incorporades al fitxer de 'participació ciutadana' responsabilitat de l'EMD de Jesús, amb la finalitat de gestionar els pressupostos participatius.

Les seues dades no seran cedides a tercers, llevat obligació legal, i seran conservades mentre sigui legítim per la finalitat per la qual van ser captades. Com a persona interessada, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades enviant una sol·licitud juntament amb la fotocòpia del seu DNI a Plaça Pati de la Immaculada, núm. 1, 43590 de Jesús. Tanmateix podrà presentar una reclamació davant de https://apdcat.gencat.cat/ o posar-se en contacte amb el DPO a dpo@emdjesus.cat