L'EMD de Jesús

1993-1994

Procés de constitució

1. El 4 d'abril de 1993 es realitzà una consulta popular a Jesús, per comprovar si els habitants donavem o no suport a la creació d'una EMD. Aquesta consulta va tenir un resultat favorable.

2. El Ple de l'Ajuntament de Tortosa, el 3 de maig de 1993, va acordar exercir la iniciativa prevista al Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals per a la constitució d'aquell nucli com a EMD i sotmetre l'acord a informació pública.

3. El 16 de desembre de 1993 la Comissió Delimitació Territorial va acordar informar favorablement l'expedient.

4. A partir de la constitució de la Junta Gestora es van iniciar tots els traspassos de competències delegades a l'EMD de Jesús, iniciant-se així una nova etapa de la història del nostre poble.